دوست من، خیلی خوشحالم از اینکه تصمیم گرفتی یکبار واسه همیشه روی خودت سرمایه گذاری کنی!